Piloot en Vliegtuig
is een maandelijkse uitgave van Eisma Businessmedia
Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden
Postbus 340, 8901 BC Leeuwarden
Telefoon +31(0)88 29 44 844
Fax +31(0)88 29 44 810

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0335434991
IBAN: NL64RABO0335434991
BIC : RABONL2U

Directie
Egbert van Hes, algemeen directeur
Bouke Hoving, financieel directeur
Gerbert Tiecken, uitgeef directeur

Uitgever
Gerbert Tiecken,

Hoofdredacteur
Drs. Ruud Vos
r.vos@eisma.nl

Advertenties
Eugenie Von Ende
eu.vonende@eisma.nl
Telefoon +31 (0)6 46261686

Traffic
Linda van der Lans
l.vanderlans@eisma.nl
Telefoon +31 (0)88 29 44 855

Marketing
Stephanie Hofman
s.hofman@eisma.nl
Telefoon +31 (0)88 29 44 844

Jaarabonnement (12 nummers)
Prijs per 1 januari 2016: Nederland: € 109,50 (incl. btw) p.j.

De abonnementsprijs voor alle landen buiten Nederland op aanvraag.
Abonnementenservice: Telefoon +31 (0)88 22 666 48

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave via www.pilootenvliegtuig.nl of bij onze klantenservice.

Abonnementen lopen automatisch door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum bij onze klantenservice wordt opgezegd.
Telefoonnummer +31 (0)88 22 666 48.

Ook voor informatie over uw lopende abonnement kunt u met onze klanten service contact opnemen.

Distributie
Betapress BV
Telefoon  + 31 (0)161 457 800

Algemene voorwaarden
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Eisma Businessmedia zijn van toepassing de voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Eisma Businessmedia legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Eisma Businessmedia Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van Eisma Businessmedia, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Eisma Businessmedia, Postbus 340, 8901 BC Leeuwarden.

© EISMA BUSINESSMEDIA B.V.  Auteursrecht voorbehouden.